Kurumsal
Disiplin Talimatnamesi

 

2023

ANADOLU RESİTAL LİG FUTBOL ORGANİZASYONU

DİSİPLİN TALİMATNAMESİ

 

MADDE 1 –KURULUN-TALİMATIN AMACI

Talimatın amacı, turnuva boyunca düzenlenecek futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurulunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektedir.

 

 MADDE 2 –KURULUN YAPISI

(1)Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının Başkanlığında en az 5 kişiden oluşur.

(2)Disiplin Kurulu gerektiği zamanlarda toplanır.

 

MADDE 3 –GİZLİLİK

Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir şekilde açıklamakla yükümlüdür.

 

MADDE 4 –SORUMSUZLUK

Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri herhangi bir disiplin soruşturması ile ilgili karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 5 –KAPSAM

Bu talimat Anadolu Resital Lig futbol organizasyonu tarafından düzenlenen tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulanır.

(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler;

a)Takımlar, takım kaptanları, onursal başkanlar, yöneticiler

b)Müsabaka görevlileri

c)Futbolcular

d)Teknik adamlar, esame listelerinde belirtilen tüm kişiler.

 

 

MADDE 6 –TEMEL İLKELER

  1. Takımlar ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve Anadolu Resital Lig futbol organizasyonu kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.

  2. Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifleştirilebilir.

  3. Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.

  4. Takım başkanlarının organizasyonda örnek rol oluşturması gerektiğinden; takım başkanlarının sebep ve/veya dahil olduğu olaylarda takımına uyarı cezası ardından olayın şiddeti ve tekrarlanmasına göre puan silme cezası uygulanacaktır.

 

MADDE 7 –FAİLİN BELİRLENEMEMESİ

Şiddet ya da hakaret içeren disiplin ihlallerine faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin cezası faillerin mensubu olduğu kulübe verilir.  

MADDE 8 –CEZANIN TAKDİRİ

Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve subjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirmek suretiyle belirlenir.

 

MADDE 9 –İŞTİRAK

(1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.

(2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.

(3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiili katılım derecesine ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.

 

MADDE 10 - DİSİPLİN İHLALLERİ

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonun saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Diğer kişilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve saha içine giriş yasağı verilir.

 

MADDE 11 - KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET ve TEHDİT

(1) Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonuna veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan

(a) Futbolculara 2 ila 4; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 5 müsabakadan men cezası,gerektiği takdirde sezondan ihraç

(b) Taraftar ve yöneticilerin fiillerinin, müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise takım kaptanlarına uyarı veya cezai işlem uygulanacaktır.

(2) Bir futbolcuya ya da müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 3 ila 5 müsabakadan men, bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

 

MADDE 12 – FİZİKİ MÜDAHALE 

(1) Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonu mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kişilere, art niyetli şekilde oyun dışı fiziki müdahale eden;

(a) Futbolculara 3 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 4 ila 6 müsabakadan men cezası,gerektiği takdirde sezondan ihraç

(b) Taraftar ve yöneticilerin fiillerinin, müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise takım kaptanlarına uyarı veya cezai işlem uygulanacaktır.

 

MADDE 13 - KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 1 ila 3 şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 2 ila 4 müsabakadan men cezası verilir.

 

MADDE 14 - SARI KART UYGULAMALARI 

(1) Bir maç içinde çift sarı kartla oyundan atılan futbolcular takip eden haftada 1 maç cezalı duruma düşer

(2) Normal sezonda farklı haftalarda, toplam 3 sarı kart gören futbolcular son kart gördüğü haftayı takip eden haftada 1 maç cezalı duruma düşer.

(3) Play-Off döneminde farklı haftalarda, toplam 2 sarı kart gören futbolcular son kart gördüğü haftayı takip eden haftada 1 maç cezalı duruma düşer.

 

MADDE 15 - SALDIRI

(1) Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonu mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer kişilere saldırıda bulunan

(a) Futbolculara turnuvadan men cezası,

(b) Saldırının birden fazla oyuncu, yönetici veya seyirci tarafından yapılması durumunda ilgili takıma veya takımlara turnuvadan men cezası verilir.

 

MADDE 16 - KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen futbolculara 2 ila 5 müsabakadan men cezası verilir. Disiplin Kurulunun gerekli gördüğü hallerde organizasyondan ihraç 

MADDE 17 - LİSANS BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI

(1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, kimlik bilgileri ve sair uygunluk belgelerini kullanarak Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonunu ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden

(a) İlk seferde 1 maç puan silmek koşulu ile cezalandırılır.

(b) İkinci seferde kesin ihraç verilerek turnuvadan men cezası uygulanır.

 

MADDE 18 - TARAFTAR DİSİPLİN İHLALLERİ 

(1) Saha kenarında takım esame listesinde yazmayan ve rakip takım oyuncularına, hakeme veya organizasyon görevlilerine disiplin ihlalinde bulunan takım taraftarları tespit edilmesi üzerine daha ağır bir ceza verilmediği sürece

(a) İlk seferde takıma ve takım kaptanına uyarı

(b) İkinci sefer ve daha sonrasında, puan silme ve/veya taraftar cezası verilir.

 

(2) Saha kenarında takım esame listesinde yazan veya yazmayan takım taraftarları alkollü içecek kullanımı tespit edildiğinde 

(a) İlk seferde takım ve takım kaptanı Madde 10 ile disiplin kuruluna sevk edilir. 

(b) İkinci sefer ve daha sonrasında, puan silme ve/veya turnuvadan men edilme cezası verilir.

 

MADDE 19 - CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI

Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden futbolculara 2 ila 4 men cezası verilir.

 

MADDE 20 - MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI

(1) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

(2) Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.

 

MADDE 21 - TEBLİGAT

(1) Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları takım kaptanlarına gönderilir. Takım kaptanlarına yapılan tebligat takıma yapılmış sayılır. Tebligatlar elektronik olarak veya iletişim numarasından direkt yapılır.

(2) Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararları, ilgili kişi veya takımlara, telefon veya elektronik posta ile tebliğ edilir. Gerekli hallerde tebligat, Anadolu Resital Ligi yöneticileri tarafından elden iletilebilir.

 

MADDE 22 - KARAR

(1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç gün içinde karar verir.

(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.

(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.

(4) Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy kullanır. Oy sayılarının eşit olması durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.


 

MADDE 23 - DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ

Disiplin Kurulu tarafından kişilere verilen 2 veya daha az müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezalarına itiraz edilemez.

 

MADDE 24 - İTİRAZ USULÜ

(1) Disiplin Kurulunun itirazı tabi kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu takım itiraz edebilir. Karar, takım hakkında verilmişse, itiraz, takım kaptanına veya görevlendireceği takım yetkilisi tarafından yapılır.

(2) Disiplin Kurulunun kararlarına itiraz, Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonu Başkanlığına verilecek mail ile yapılır.

 

MADDE 25 - İTİRAZ SÜRESİ

Başkanlığa yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen 2 gün içinde gerçekleştirmek zorundadır.

 

MADDE 26 - SOSYAL MEDYA

Ligde yaşanılan problemleri yönetim kurulu ya da disiplin kurulu ile paylaşmadan sosyal medya üzerinden organizasyonun işleyişini bozacak şekilde veya muhatabı tehdit, hakaret ederek yayın yapan takımlar disiplin kuruluna sevk edilecektir. 

MADDE 27 - LİSTE DIŞI OYUNCU 

Esame listesinde kayıtlı olmayan oyuncunun takımda oynaması halinde ilgili takım hükmen 3-0 mağlup sayılır ve tekrarı halinde Anadolu Resital Ligi Disiplin Kurulu tarafından yaptırım uygulanır.

 

MADDE 28 - SON HÜKÜMLER

Bu talimat Anadolu Resital Lig Futbol Organizasyonu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş ve 2015 yılında ve bundan sonra Anadolu Resital Ligi Futbol Organizasyonu tarafından düzenlenecek futbol turnuvalarında geçerli olacaktır.

NOTLAR:

1. Bu turnuvada oynayacak her oyuncu Anadolu Resital Ligi Futbol Organizasyonuna kayıt yaptırmak zorundadır. Her takım, turnuvada oynayacak oyuncularının kayıt altına alınabilmesi ve lisans denetimi için oyuncuların istenilen bilgilerini gerekli tarihe kadar bildirilmelidir. 

2. Fikstürümüz, sezon içerisinde üçer haftalık periyotlar ile yayınlanacak olup her takımın fikstüre uyması zorunludur. 

3. Anadolu Resital Liginde sezon boyunca kabul edilebilir mazeret göstermeksizin toplam 2 (iki) maça çıkmayan takımlar organizasyondan ihraç edilir.